PROGRAM

Program - Dette vil vi gjennnomføre

PARTI OG LAND - HAND I HAND


Fedrelandspartiet ønsker å ta vare på det landet våre forfedre bygget opp fra fattigdom til velstand

**************************************************************************************************************************************************************

Asylindustrien

Fedrelandspartiet vil stille alle privatpersoner, bedrifter, institusjoner, organisasjoner etc. som helt eller delvis supporterer og lever av innvandring, for retten.

 

Asylsøkere

Asylsøkere skal bo på lukkede mottak til de er identifisert og skal i hovedsak sendes hjem. Kirkeasyl avvikles.


Asylsøknader

Ingen kan søke asyl etter at de er kommet til landet. Alle asylsøknader må sendes fra utlandet.


Barn

Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er deres biologiske foreldre.

 

Boligbygging

Staten skal ikke selv bygge boliger, men legge til rette for at private - i konkurranse seg i mellom, bygger nok boliger til alle. Staten skal stoppe innvandringen slik at boligbehovet reduseres.

 

Bompenger

Bompengeordningen avvikles.

 

Byråkrati

Det offentlige byråkrati skal reduseres til det halve av hva det er i desember 2015.

 

Ekteskap

Ekteskap kan kun inngås mellom mann og kvinne.

 

Folkeavstemminger

Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemning.

 

Forsvaret

Innvandrere og deres etterkommere skal ikke kunne tjenestegjøre i forsvaret

 

Friluftsliv

Det skal være gratis fiske i alle statsalmenninger. Statsalmenninger skal ikke selges.

 

Homofili

Homofile ekteskap og homofiles adopsjon av barn vil ikke bli tillatt. Homofili er en privatsak.

 

Innvandring

All innvandring til landet skal stoppes, unntak skal behandles som egen sak og kun innvilges av nasjonale grunner. Alle innvandrere skal akseptere og innrette rette seg etter norske skikker og norsk kultur. Fedrelandspartiet i vil stille alle som har gått inn for og som går inn for innvandring og islamisering, for retten. Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemning.

 

Internasjonale avtaler

EØS- og Schengenavtalen sies opp – eventuelt reforhandles med utgangspunkt i norske myndigeters behov å bestemme over egen befolkning og eget territorium

 

Islamisering

All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten. Det iverksettes tiltak for en av-islamisering av landet.

 

Kildevern

Kildevern skal ikke hindre straffeforfølgelse av forbrytere.

 

Kirkeasyl

Kirkeasl skal avvikles.

 

Kjernekraft

Norge skal bygge kjernekraftverk som supplement til vannkraften.

 

Kontanter

Kontanter skal alltid være et gyldig betalingsmiddel.

 

Kraftforsyning

Kraftindustrien skal ikke engasere seg i utlandet, men kun skaffe billigst mulig kraft til landets innbyggere. 


Mobbing

Mobbing i skolen skal håndteres av enheter utenfor skolen. Mobberne, ikke mobbeofrene skal eventuelt flyttes.

 

Omskjæring

Omskjæring og annen kjønnslemlestelse skal ikke finne sted.

 

Parkering

Det skal ryddes opp i parkeringsbransjen slik at folks rettsfølelse tas hensyn til.

 

Politi

Politifolk skal arbeide til de er 67 - eventuelt på kontor. Spesialenheten og Politidirektoratet legges ned.

 

Repatriering

Alle innvandrere som er kommet til landet, skal i hovedsak repatrieres og sendes tilbake til hjemlandet. Dette gjelder selv om de har fått norsk statsborgerskap.

 

Sex-kjøp

Sex-kjøploven oppheves.

 

Sigøynere/romfolk

Sigøynere som ikke kan vise til fast bosted og tilstrekkelig inntekt for livsopphold i Norge, sendes hjem omgående.

 

Syke og gamle

Syke og gamle skal alltid prioriteres når offentlige budsjetter settes opp.

 

Skole

Alle skoler skal ha eget klasserom til hver enkelt klasse. Kateterundervisning skal være mulig. Muslimske klesplagg skal ikke brukes.

 

Statnett

Statnett skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig elektrisk kraft til norske borgere.

 

Statoil

Statoil skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig drivstoff til norske borgere.

 

Streik

Streik skal ikke ramme uskyldig 3.person.

 

Telenor

Telenor skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig telekommunikasjon og internett til norske borgere.

 

Tigging

Tigging skal ikke være tillatt

 

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten skal være absolutt. Kun løgner skal straffes.

8901 Marmora Road, D04 Glasgow, 89GR

(123)-456-7890

Copyright @ All Rights Reserved