MENNESKERETTIGHETENE - VÅR KRISTNE KULTURARV - GRUNNLOVEN
   forsiden / om partiet  

 

IDÈGRUNNLAG

EidsvollsbygningenFedrelandspartiet vil verne om Norges nasjonale interesser, og forsvare og videreutvikle vår norske og kristne kulturarv (ut fra en demokratisk grunnholdning).

Fedrelandspartiet målsetting er at Norge skal forbli en norsk nasjonalstat, i samsvar med det prinsipp om folkesuvereniteten som ble knesatt på Eidsvoll i 1814. Norge må forbli et "fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike", slik det er fastslått i Grunnlovens § 1.

Fedrelandspartiet er derfor mot medlemskap i EU, og mot masseinnvandring til Norge. Begge deler er ensbetydende med å "avhende" landet, og derfor grunnlovsstridig.

Fedrelandspartiet bygger på FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Disse fastslår at "Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling". Tvangsinnføringen av et flerkulturelt samfunn er en klar krenkelse av nordmenns menneskerett. Der sies også uttrykkelig: "Ikke i noe tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag". Men masseinnvandringen truer det norske folks eksistensgrunnlag. Og videre: "Alle folk kan for å fremme sine egne formål fritt råde over sine naturrikdommer".

Fedrelandspartiet ønsker et globalt fellesskap av selvstendige folkeslag i egne hjemland. Et verdenssamfunn bestående av selvstendige nasjoner som viser respekt for hverandres rettigheter, er det beste grunnlag for fred i verden. Nasjonalitetsprinsippet er selve grunnlaget for folkeretten. "Norge for nordmenn", som har vært norsk politikk siden Harald Hårfagres tid, er i samsvar med dette.

Fedrelandspartiet mener at Statens primære oppgave er å skape gode forhold for landets egne innbyggere. Fedrelandspartiet er ikke imot at vi i rimelig utstrekning hjelper mennesker fra andre land som er i nød, men det må skje i eller i nærheten av deres egne hjemland. Innenfor vårt eget land har vi mer enn nok av sosiale oppgaver, og det er vår plikt å prioritere våre egne. "Hva du evner kast av, i de nærmeste krav". (Bjørnstjerne Bjørnson).

Fedrelandspartiet vil bevare Norge norsk. I mer enn tusen år har nordmenn kjempet for retten til å bestemme hva som skal skje med landet vårt. Vi vil ikke underkaste oss andres ønsker om hvordan de mener Norge skal være.

Fedrelandspartiet kjemper for nordmenns menneskerett!

Tilbake

 

MENNESKERETTIGHETENE - VÅR KRISTNE KULTURARV - GRUNNLOVEN